Obchodní podmínky

Zásady objednávání zboží a služeb a přistavování vozidel k montáži, zákaznický servis

* V následujících řádcích  jsou blíže rozvedeny zásady, na kterých je postaven vztah mezi dodavatelem (kterým je společnost Auto TOPRA Moravia s.r.o. se sídlem v Brně, Merhautova 450/46, PSČ 613 00, IČ: 02672111, DIČ: CZ02672111) a kupujícím (zákazníkem, spotřebitelem) a týkající se služeb nabízených na www.topra.cz.

 

Vážení zákazníci,

cílem činnosti naší společnosti je poskytování kvalitních služeb za příznivé ceny. Toho však nejsme schopni dosáhnout bez aktivního a odpovědného přístupu vás, našich zákazníků. Jedná se především o vaši spolupráci s našimi pracovníky, a to jak po dobu jednání o předmětu zakázky, tak i po dobu její vlastní realizace. V čem taková spolupráce obvykle spočívá?

Tak například v případě zabezpečení vozidel a strojů je důležité sdělit našim pracovníkům – a to již při prvním kontaktu s nimi – jaký je důvod vašeho zájmu o naše služby. Jen v případě, kdy se dozvíme o vašich skutečných potřebách, vám budeme schopni doporučit cenově příznivé a zároveň dostatečně robustní řešení zabezpečení vašeho vozidla či stroje.

Neméně důležitou úlohou zákazníka je přistavit vozidlo k montáži v dohodnutém čase a ve stavu, který montáž zabezpečovacího zařízení umožní. Při montážích mechanického zabezpečení obvykle problémy nevznikají – ovšem u elektronického zabezpečení tomu často bývá jinak. Zatímco některé nedostatky jsou řešitelné přímo při samotné montáži (např. nefunkčnost čidel stavu otevření dveří po domluvě se zákazníkem napravíme a montáž bude možné zdárně dokončit v dohodnutém termínu), vlastní nezpůsobilost vozidla k instalaci alarmu (tj. vozidlo neabsolvovalo diagnostický zásah spočívající v povolení funkce alarmu) neumožní provést instalaci v dohodnutém termínu.

Zatímco řešení shora popsaného problému s povolením funkce alarmu přenechá běžný zákazník naší společnosti odborníkům autorizovaného servisu té které příslušné tovární značky, je dle našeho názoru v silách každého našeho zákazníka, aby běžné záležitosti odpovědně vyřídil sám. Za samozřejmé proto považujeme např. sdělení správného VIN kódu vozidla, roku výroby, typu převodovky či konkrétní zvláštní výbavy vozidla. Podobně považujeme za žádoucí, aby zákazník co možná nejdříve informoval naše pracovníky o tom, že se v mezidobí změnily jeho možnosti a že v původně dohodnutém čase není v jeho silách přistavit vozidlo k montáži ve způsobilém stavu (anebo třeba na dohodnuté místo). O tom, že je zcela neseriózní objednávat jakékoliv zboží a služby a následně (a to třeba i zcela bezprostředně před termínem montáže) sdělit, že zboží je pro zákazníka cenově nedostupné a proto tedy z montáže sejde, snad není třeba se vůbec ani zmiňovat.

Nicméně, téměř každý problém je řešitelný. Jedinou otázkou zůstává, jaké si to vyžádá náklady a kdo je bude hradit. Tak jako po našich zákaznících požadujeme, aby brali ohledy na nutnost pečlivé organizace práce našeho obchodního oddělení a zejména montážních středisek, i my dokážeme mít pochopení pro to, že ne vždy je v silách našich zákazníků zařídit nutné záležitosti (buď odborné, nebo sice běžné, avšak časově a logisticky náročné) vlastními silami, bez podstatného narušení jejich fungování v podnikání či zaměstnání. Pro takové případy zde uvádíme výčet obvyklých pomocných činností souvisejících s realizacemi našich služeb, které jsme schopni pro naše zákazníky zařídit, a rozsah náhrady, kterou za náš čas a úsilí budeme požadovat:

 

1. Diagnostika vozidel (povolení funkce alarmu):

Jedná se provedení diagnostiky v příslušném autorizovaném servise, Cena bude účtována dle skutečných nákladů (cena účtovaná servisem). Obvyklý poplatek autorizovaného servisu spojený s provedením diagnostiky (povolením funkce alarmu) lze očekávat ve výši cca 1.000,- Kč + DPH.

 

2. Přepravy vozidel z místa sídla zákazníka do místa montáže a zpět:

Službu přepravy vozidel z místa sídla zákazníka do našeho montážního místa a vrácení vozidla zpět provádíme na přání našich zákazníků. Cena za tuto službu je se zákazníky sjednávána individuálně.

 

3. Opravy závad na vozidlech – závady bránící zprovoznění funkce objednaného zařízení:

Cena bude účtována dle skutečné spotřeby materiálu a doby trvání pracovního výkonu (nebude-li sjednáno jinak, za každou hodinu práce bude účtována částka 350,- Kč + DPH). O nutnosti provedení takového zákroku bude zákazník vždy předem informován (tj. především telefonicky – pokud to tedy bude reálně možné).

 

4. Předvedení funkcí instalovaného výrobku, školení uživatelů

Po provedené montáži je zákazníkům vždy předvedena funkčnost výrobku (způsob užití mechanického zabezpečení, poučení o jeho údržbě, v případě elektronického zabezpečení pak vlastní způsob fungování např. alarmu – tj. postup alarmování vozidla a jeho odalarmování, jak zrušit poplach vyvolaný uživatelem, jak rozpoznat, že v nepřítomnosti uživatele došlo k poplachu atd.). Pokud jsou k námi instalovanému elektronickému zabezpečení poskytovány nějaké služby třetích osob (například služby PCO atd.), přihlášení a nastavení těchto služeb je záležitostí zákazníka. Důvodem tohoto postupu není naše neochota tak učinit, ale to, že jedině tímto postupem se zákazník seznámí se veškerými okolnostmi jím využívané služby a bude si pak následně vědět rady v krizové situaci (např. při ztrátě ovladačů lze u vybraných alarmů společnosti Jablotron zrušit zaalarmování vozidla prostřednictvím odeslané SMS, ovšem o existenci této možnosti je třeba nejprve vědět a a je vhodné umět ji využívat bez dalšího – a toto se naučit je na každém ze zákazníků. V tom jim sice můžeme být nápomocni, ale jejich vlastní zájem o věc a iniciativu nahradit nemůžeme. I v případě bezpečnostních zařízení totiž platí, že i ta nejdokonalejší technika je odolná jen do té míry, nakolik je způsobilý uživatel takové techniky.

V těch případech, kdy existuje nějaká úroveň nadřazená běžnému uživateli (dispečer provozu, správce vozového parku, majitel malé firmy atd.), poskytneme základní vysvětlení o funkčnosti zařízení této odpovědné osobě. Proškolení jednotlivých koncových uživatelů pak bude vnitřní záležitostí takovéhoto našeho zákazníka. Pokud ovšem zákazník projeví zájem o důkladné proškolení všech uživatelů instalovaných zařízení, jsme schopni toto zajistit, a to v zásadě vždy vlastními silami. V takovém případě budeme zákazníkovi účtovat cenu za školení v rozsahu skutečně spotřebovaného času, v ceně 500,- Kč  + DPH za každou hodinu provedeného školení.

 

5. Zmatky a vícenáklady způsobené nepozorností zákazníků:

Náklady budou účtovány ve skutečné výši. Pokud jste ovšem tyto řádky dočetli až sem, můžeme společně předpokládat, že takové případy se budou stávat skutečně zcela výjimečně.

 

V Praze dne 2. února 2015

 

za Auto TOPRA Moravia s.r.o.

Josef Košíček, jednatel společnosti