Zásady objednávání zboží a služeb a přistavování vozidel k montáži, zákaznický servis

* V následujících řádcích jsou blíže rozvedeny zásady, na kterých je postaven vztah mezi dodavatelem (kterým je společnost Auto TOPRA Moravia s.r.o. se sídlem v Brně, Merhautova 450/46, PSČ 613 00, IČ: 02672111, DIČ: CZ02672111) a kupujícím (zákazníkem, spotřebitelem) a týkající se služeb nabízených na www.topra.cz.

 

Vážení zákazníci,

cílem činnosti naší společnosti je poskytování kvalitních služeb za příznivé ceny. Toho však nejsme schopni dosáhnout bez aktivního a odpovědného přístupu vás, našich zákazníků. Jedná se především o vaši spolupráci s našimi pracovníky, a to jak po dobu jednání o předmětu zakázky, tak i po dobu její vlastní realizace. V čem taková spolupráce obvykle spočívá?

Tak například v případě zabezpečení vozidel a strojů je důležité sdělit našim pracovníkům – a to již při prvním kontaktu s nimi – jaký je důvod vašeho zájmu o naše služby. Jen v případě, kdy se dozvíme o vašich skutečných potřebách, vám budeme schopni doporučit cenově příznivé a zároveň dostatečně robustní řešení zabezpečení vašeho vozidla či stroje.

Neméně důležitou úlohou zákazníka je přistavit vozidlo k montáži v dohodnutém čase a ve stavu, který montáž zabezpečovacího zařízení umožní. Při montážích mechanického zabezpečení obvykle problémy nevznikají – ovšem u elektronického zabezpečení tomu často bývá jinak. Zatímco některé nedostatky jsou řešitelné přímo při samotné montáži (např. nefunkčnost čidel stavu otevření dveří po domluvě se zákazníkem napravíme a montáž bude možné zdárně dokončit v dohodnutém termínu), vlastní nezpůsobilost vozidla k instalaci alarmu (tj. vozidlo neabsolvovalo diagnostický zásah spočívající v povolení funkce alarmu) neumožní provést instalaci v dohodnutém termínu.

Zatímco řešení shora popsaného problému s povolením funkce alarmu přenechá běžný zákazník naší společnosti odborníkům autorizovaného servisu té, které příslušné tovární značky, je dle našeho názoru v silách každého našeho zákazníka, aby běžné záležitosti odpovědně vyřídil sám. Za samozřejmé proto považujeme např. sdělení správného VIN kódu vozidla, roku výroby, typu převodovky či konkrétní zvláštní výbavy vozidla. Podobně považujeme za žádoucí, aby zákazník co možná nejdříve informoval naše pracovníky o tom, že se v mezidobí změnily jeho možnosti a že v původně dohodnutém čase není v jeho silách přistavit vozidlo k montáži ve způsobilém stavu (anebo třeba na dohodnuté místo). O tom, že je zcela neseriózní objednávat jakékoliv zboží a služby a následně (a to třeba i zcela bezprostředně před termínem montáže) sdělit, že zboží je pro zákazníka cenově nedostupné a proto tedy z montáže sejde, snad není třeba se vůbec ani zmiňovat.

Nicméně, téměř každý problém je řešitelný. Jedinou otázkou zůstává, jaké si to vyžádá náklady a kdo je bude hradit. Tak jako po našich zákaznících požadujeme, aby brali ohledy na nutnost pečlivé organizace práce našeho obchodního oddělení a zejména montážních středisek, i my dokážeme mít pochopení pro to, že ne vždy je v silách našich zákazníků zařídit nutné záležitosti (buď odborné, nebo sice běžné, avšak časově a logisticky náročné) vlastními silami, bez podstatného narušení jejich fungování v podnikání či zaměstnání. Pro takové případy zde uvádíme výčet obvyklých pomocných činností souvisejících s realizacemi našich služeb, které jsme schopni pro naše zákazníky zařídit, a rozsah náhrady, kterou za náš čas a úsilí budeme požadovat:

 

1. Diagnostika vozidel (povolení funkce alarmu):

Jedná se provedení diagnostiky v příslušném autorizovaném servise, Cena bude účtována dle skutečných nákladů (cena účtovaná servisem). Obvyklý poplatek autorizovaného servisu spojený s provedením diagnostiky (povolením funkce alarmu) lze očekávat ve výši cca 1.000,- Kč + DPH.

 

2. Přepravy vozidel z místa sídla zákazníka do místa montáže a zpět:

Službu přepravy vozidel z místa sídla zákazníka do našeho montážního místa a vrácení vozidla zpět provádíme na přání našich zákazníků. Cena za tuto službu je se zákazníky sjednávána individuálně.

 

3. Opravy závad na vozidlech – závady bránící zprovoznění funkce objednaného zařízení:

Cena bude účtována dle skutečné spotřeby materiálu a doby trvání pracovního výkonu (nebude-li sjednáno jinak, za každou hodinu práce bude účtována částka 350,- Kč + DPH). O nutnosti provedení takového zákroku bude zákazník vždy předem informován (tj. především telefonicky – pokud to tedy bude reálně možné).

 

4. Předvedení funkcí instalovaného výrobku, školení uživatelů

Po provedené montáži je zákazníkům vždy předvedena funkčnost výrobku (způsob užití mechanického zabezpečení, poučení o jeho údržbě, v případě elektronického zabezpečení pak vlastní způsob fungování např. alarmu – tj. postup alarmování vozidla a jeho od-alarmování, jak zrušit poplach vyvolaný uživatelem, jak rozpoznat, že v nepřítomnosti uživatele došlo k poplachu atd.). Pokud jsou k námi instalovanému elektronickému zabezpečení poskytovány nějaké služby třetích osob (například služby PCO atd.), přihlášení a nastavení těchto služeb je záležitostí zákazníka. Důvodem tohoto postupu není naše neochota tak učinit, ale to, že jedině tímto postupem se zákazník seznámí se veškerými okolnostmi jím využívané služby a bude si pak následně vědět rady v krizové situaci (např. při ztrátě ovladačů lze u vybraných alarmů společnosti JABLOTRON zrušit za-alarmování vozidla prostřednictvím odeslané SMS, ovšem o existenci této možnosti je třeba nejprve vědět a a je vhodné umět ji využívat bez dalšího – a toto se naučit je na každém ze zákazníků. V tom jim sice můžeme být nápomocni, ale jejich vlastní zájem o věc a iniciativu nahradit nemůžeme. I v případě bezpečnostních zařízení totiž platí, že i ta nejdokonalejší technika je odolná jen do té míry, nakolik je způsobilý uživatel takové techniky.

V těch případech, kdy existuje nějaká úroveň nadřazená běžnému uživateli (dispečer provozu, správce vozového parku, majitel malé firmy atd.), poskytneme základní vysvětlení o funkčnosti zařízení této odpovědné osobě. Proškolení jednotlivých koncových uživatelů pak bude vnitřní záležitostí takovéhoto našeho zákazníka. Pokud ovšem zákazník projeví zájem o důkladné proškolení všech uživatelů instalovaných zařízení, jsme schopni toto zajistit, a to v zásadě vždy vlastními silami. V takovém případě budeme zákazníkovi účtovat cenu za školení v rozsahu skutečně spotřebovaného času, v ceně 500,- Kč + DPH za každou hodinu provedeného školení.

 

5. Zmatky a vícenáklady způsobené nepozorností zákazníků:

Náklady budou účtovány ve skutečné výši. Pokud jste ovšem tyto řádky dočetli až sem, můžeme společně předpokládat, že takové případy se budou stávat skutečně zcela výjimečně.

 

6. Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby dle své volby v objednávce:

a) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2400775090/2010 vedený
u společnosti FIO banka (dále jen „účet prodávajícího“);
b) v hotovosti na provozovně prodávajícího: Cimburkova 7, Brno 612 00.
c) dobírkou – dopravci při převzetí zboží.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží je kupní cena splatná do 5 (pěti) dnů od přijetí objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, ještě před odesláním zboží kupujícímu požadovat uhrazení zálohy, a to až do výše celé kupní ceny. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno jinak.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví a zašle prodávající kupujícímu společně se zbožím anebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Smluvní strany ve smyslu ust. § 26 odst. 3 ZDP souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.

Kupní ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. V případě zjevné technické chyby při uvedení výše kupní ceny nemá prodávající skutečnou vůli kupní smlouvu za takovýchto podmínek uzavřít. V případě, kdy se jeví, že byla uzavřena kupní smlouva se zjevně chybnou kupní cenu, zavazuje se prodávající tuto skutečnost kupujícímu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co chybu zjistí. V tomto případě kupní smlouva uzavřena nebyla z důvodu neexistence vůle na straně prodávajícího. Nedojde-li mezi prodávajícím a kupujícím k dohodě o způsobu řešení neplatnosti kupní smlouvy, vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu.

 

7. Odstoupení od smlouvy

Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu ve lhůtě uvedené v předchozí větě alespoň odesláno. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný́ prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na kontaktní adresu, do brněnské provozovny prodávajícího nebo na kontaktní e-mail prodávajícího.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 (čtrnácti) dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy na kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny prodávajícího nebo do sídla prodávajícího (nikoli však zasláním na dobírku). Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.

Odstoupení musí obsahovat identifikaci kupujícího (kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu). Pro urychlení procesu prodávající doporučuje, aby kupující spolu s vráceným zbožím předložil kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení kupní ceny zboží.

Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od něho na základě kupní smlouvy přijal. Prodávající peněžní prostředky vrátí do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, nebo způsobem, jaký kupující požadoval. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny zboží a nákladů na dodání zboží.

Při zasílání zboží je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu zboží a náklady na dodání zboží.

Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím hradí kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v následujících případech:

a) technickou chybou byla na webovém rozhraní obchodu uvedena zcela zjevně chybná kupní
cena;
b) zboží z objektivních příčin není možné za původních podmínek dodat;
c) plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

 

8. Přeprava a dodání zboží

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby. Dobu dodání zboží externími dopravci prodávající nemůže ovlivnit. V případě problémů týkajících se doby dodání může kupující kontaktovat prodávajícího za účelem řešení situace s dopravcem.

Zboží, které je skladem, prodávající zpravidla expeduje do 5 (pěti) pracovních dnů od připsání platby na účet prodávajícího.

Zboží, které není skladem, prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu bude prodávající kupujícího informovat.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a dodání). Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním a uskladněním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

9. Práva z vadného plnění (reklamace)

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží
tohoto druhu obvykle používá,
c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jestliže tyto vady byly způsobeny neodborným zásahem, užíváním v rozporu s obvyklým určením zboží, nesprávným skladováním, běžným opotřebením, nebo poškozením, které nezpůsobil prodávající.

Práva z vadného plnění kupujícímu dále nenáleží, pokud o vadě před převzetí zboží věděl nebo musel vědět, dále pokud kupující vadu sám způsobil, zejména tím, že nebo jednal v rozporu s kupní smlouvou, těmito obchodními podmínkami nebo pokyny prodávajícího týkající se zboží.

Projeví-li se vada v průběhu 6 (šesti) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, nebo při náležité pozornosti zjistit měl, a to nejpozději v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující v místě sídla, v místě podnikání či v provozovně prodávajícího. Prodávající doporučuje kupujícímu prodávajícího o uplatňované reklamaci informovat předem telefonicky, e-mailem či písemně.

Reklamované zboží kupující zašle prodávajícímu (ne na dobírku), přičemž prodávající při zasílání doporučuje zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.
Pro usnadnění a zrychlení vyřízení reklamace je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad – fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy byl prodávajícímu kupujícím oznámen výskyt vady a uplatněno právo z vadného plnění.

Je-li vada odstranitelná, může se Uživatel domáhat:

a) opravy, nebo
b) doplnění toho, co chybí, anebo
c) přiměřené slevy z kupní ceny.

Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, může kupující:

a) odstoupit od kupní smlouvy, anebo
b) se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny.

Nemá-li podle kupní smlouvy zboží náležité vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo zejména na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady či na odstoupení od kupní smlouvy.

O uplatnění práva z vadného plnění vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení, jehož obsahem je datum uplatnění práva z vadného plnění, předmět reklamace a požadovaný způsob vyřízení reklamace.

Prodávající o reklamaci rozhoduje ihned, ve složitých případech do 3 (tří) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Právo na úhradu těchto nákladů však musí kupující uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba uplatnit práva z vadného plnění.

Nad rámec zákonné záruční doby prodávající neposkytuje žádnou záruku za jakost.

 

10. Doručování
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

Zpráva je doručena: v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

11. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ
Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografií, obrázků, log, programových vybavení a dalšího) je chráněn autorským právem prodávajícího nebo právy dalších osob. Obsah kupující nesmí měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu oprávněných osob. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní kupující nesmí používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se kupující při užívání webového rozhraní dopustí jakéhokoliv protiprávního jednání, vyhrazuje si prodávající oprávnění omezit, pozastavit nebo ukončit přístup kupujícího na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je kupující dále povinen prodávajícímu uhradit veškerou újmu, která tímto jednáním vznikla.

Prodávající upozorňuje kupujícího na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 

V Brně dne 1. září 2020

Jednatel společnosti Josef Košíček

 
 

Nařízení o ochraně osobních údajů

Společnost Auto TOPRA Moravia s.r.o., se sídlem Merhautova 46, Brno – 613 00, IČO: 02672111

Informace o zpracování osobních údajů

Vážená paní/Vážený pane,

na základě žádosti, která nám byla doručena dne … prostřednictvím …, Vám v souladu s čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), sdělujeme, že Vaše osobní údaje zpracováváme. Níže uvádíme informace, na které máte právo dle čl. 15 GDPR:

a) Účel/Účely zpracování: Osobní data jsou důvěrná a jsou zpracovávána prodávajícím pouze za účelem vyřízení objednávky či nezávazné poptávky zákazníka. Veškerá data jsou šifrovaná a v žádném případě nebudou nikdy poskytnuty třetím stranám.
b) Kategorie dotčených osobních údajů: Jméno a příjmení – nutné k identifikaci kupujícího během doručení.

Adresa – je nutná pro vystavení dokladu a pouze v případě, že objednávku kupující chce doručit na konkrétní adresu, v ostatních případech je nepovinná.

Telefon – je nutný pro informování zákazníka vybraným dopravcem, v době doručování zásilky. Dále se využívá v případech, kdy by se vyskytly nějaké komplikace s vyřizováním poptávky nebo doplnění informací o vozidle.

Email – na email dorazí shrnutí objednávky a zároveň i potvrzení, jakmile bude objednávka vyřízena. Dále se využívá v případech, kdy by se vyskytly nějaké komplikace s vyřizováním nebo doručením objednávky.
Dobrovolná registrace v partnerské sekci vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace se zákazníkem.

c) Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích: RESERVANTO s.r.o. (interní rezervační systém).
d) Plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy/Kritéria použitá ke stanovení této doby: 2 let
e) Vezměte, prosím, na vědomí informaci, že máte právo požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů, dále omezení jejich zpracování či vznést námitku proti tomuto zpracování.
f) Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s účinnými předpisy o ochraně osobních údajů, máte právo podat proti zpracování stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. h) Dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

 
Zpracování cookies

O cookies

Cookies jsou drobné textové soubory ukládané do vašeho počítače. Ukládá je internetový prohlížeč na žádost jednotlivých webových stránek, které si prohlížíte. Webové stránky si mohou zpětně vyžádat obsah souboru. Podle něj poznají, které stránky jste dříve navštívili, jestli máte rozpracovaný nějaký formulář nebo jestli jste přihlášeni. Cookies jsou nutné pro správné fungování většiny rozsáhlejších stránek na internetu.

Vypnutí ukládání cookies

Běžné internetové prohlížeče umožňují ve svém nastavení vypnutí práce s cookies. Podívejte se do nápovědy ke svému prohlížeči a postupujte podle v ní uvedených pokynů. Mějte na paměti, že s vypnutými cookies se může významně snížit komfort nákupního procesu.
Vážíme si Vaší důvěry a chráníme Vaše soukromá data před zneužitím!

 
V Brně dne 24. května 2018, Josef Košíček